UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Inventering av strandskogar vid Tämnaren

Inventering av strandskogar vid Tämnaren i Västmanlands län

Förra året inventerades strandnära skogar vid Tämnaren i Uppsala län. I år skall projektet avslutas genom att inventera skogarna vid Tämnaren i Västmanlands län. Syftet med projektet är att ge svar på följande frågor:
  1. Vilka områden inom inventeringsområdet har ett skyddsvärde vad gäller skog eller fåglar?
  2. Vilka skyddsvärda fåglar finns inom inventeringsområdet?
  3. Vilka skyddsvärda områden har idag inget skydd och vilka åtgärder skulle höja värdet på redan skyddade områden?

Projektbeskrivning

Inventeringen kommer att täcka skog/ängsmarker 0-300 m från stranden vid sjön Tämnaren i Västmanlands län, samt området mellan sjön Tämnaren norrut till riksvägen mellan Östervåla-Månkarbo österut till länsgränsen. Andra områden som kommer att inkluderas är Lindsta naturresevat, Lundmossen och Torvströmossen vid Harbonäs, för att täcka in hela Harbonäs halvön som sticker ut i Tämnaren.

Inventeringsmetoder

Strandområdet är ca 20 km och området kommer att delas i in ca 12 delområden. Varje delområde kommer att inventeras ca 12 ggr d v s 3 ggr /månad under perioden mars - juni. Inventering avser att ta reda på de populationer av fåglar som häckar i strandskogarna runt Tämnaren samt att områden av nyckelbiotops karaktär/värdekärnor kommer att markeras på inventeringskartorna. Dessa markeringar kommer sedan att jämföras med de nyckelbiotoper som Länsstyrelsen i Uppsala län har i detta område. Funna skyddsvärda biotoper kommer att inkluderas i Rapporten. Till årets inventering kommer skyddsvärda områden att punktläggas m h a GPS-utrustning. De arter som främst kommer att inventeras är: Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Tjäder
Orre
Järpe
Gråspett
Spillkråka
Gröngöling
Grönsångare
Lundsångare (om det finns några)
Mindre flugsnappare
Gransångare
Rosenfink
Göktyta
Trädlärka
Törnskata
Skogsduva
Stjärtmes
Kornknarr
Vaktel
Rovfåglar (alla arter)
Stenknäck
Ortolansparv
Följande arter kommer att noteras fastän de egentligen inte finns i biotopen utan vid sjön: Kärrsångare
Trastsångare
Flodsångare
Rördrom
Busksångare
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Vaktel
Skäggmes
Nötkråka
Samt alla ovanligare häckfåglar än de ovan nämnda. Arter som inte kommer att täckas av inventeringen är ugglor, nattskärror och morkullor.

Sammanställning

Sammanställning och bearbetning av inventeringsmaterialet genomförs av Ulrik Lötberg och Fredrik Friberg. Sammanställningen kommer att tillsändas berörd länsstyrelse, Uppsala, samt Upplandsstiftelsen. Vidare kommer en artikel med resultatet från projektet att publiceras i Upplands Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Uppland. Ulrik Lötberg