UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd


På dessa sidor publicerar vi det som händer inom föreningens fågelskydds- och naturvårdsarbete. Vi inbjuder Dig till att vara med och arbeta med detta. Kontakta oss eller någon av kontaktpersonerna du finner under projekten om du är intresserad.

Naturvårdsärenden

Varje år svarar UOF på 10-20 remissärenden och förmedlar önskemål och kontakter från skådare i andra delar av landet. Detta sköts av fågelskyddsgruppen som består av Mikael Malmaeus, Jan Wärnbäck, Peter Schmidt och Tomas Kjelsson. Nedan finner du en del information av äldre datum som fortfarande är intressant. Vi kommer fortlöpande att publicera det nya som kommer in.

Aktuella projekt

UOF bedriver alltid ett antal fågelskydds och naturvårdsprojekt. På dessa sidor ska vi försöka presentera åtminstone några av dessa. Har du några frågor så kontakta Mikael Malmaeus på mikael.malmaeus (at) gmail.com eller på 0730-78 97 31

Respektera Unesco i ÖP!

Det är mycket viktiga synpunkter som ledande företrädare för naturvårds- och friluftsorganisationer nu lyfter om Årike Fyris framtid (UNT Debatt 4/5). Åriket är ett ovärderligt område för flyttfåglar, kungsängsliljor, Linnéstigen, promenader, cykelturer och för landskapsbilden i Uppsala, skriver Maria Gardfjell och Niclas Malmberg.

Läs hela texten här.

Webmaster ( 02.maj.10 )


Årike Fyris

Under våren har UOF börjat agera för att bistå kommunens arbete med att göra ett naturreservat i Årike Fyris. Bakgrunden var att ordförande Tomas Kjelsson blev kontaktad av en reporter som frågade vad UOF tycker om den blivande bussdepån på Kungsängen. Eftersom vi inte visste något om detta så började fågelskyddsgruppen att titta närmare på saken. Det visade sig då att Åriket var hotat från flera håll. Dessutom kom förslaget till den nya Översiktsplanen för Uppsala kommun ut i samma veva och där var det uppenbart att Åriket riskerade att naggas rejält i kanterna. Vi lämnade in ett svar på remissen där vi skrev vad vi ansåg om flera olika saker. Dessutom ritade vi kartor över områden som vi tyckte var extra skyddsvärda ur fågelsynpunkt.

Därefter beslutade vi att kontakta andra natur-, kultur- och friluftsintresserade organisationer i Uppland/Uppsala för att höra deras åsikter i samband med bildandet av ett reservat i Årike Fyris. Ett par möten har genomförts under våren där bl a entomologer, botaniker, naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet, ett par Linnésällskap och flera representanter från SLU och Artdatabanken deltagit. Alla medverkande har uttryckt sitt intresse för ett fortsatt arbete med detta. Vad alla vi var oroliga för var framförallt:

  • Slamdammarna söder om Kungsängsbron skulle försvinna och ersättas med ett höglager för småbåtar, alldeles bredvid Kungsängsliljorna.
  • De gamla stallarna på Kungsängenområdet skulle ersättas av en stor bussdepå med livlig trafik dygnet runt.
  • Hovstallängarna söder om Kungsängsleden skulle bebyggas och därmed förstöra landskapsbilden och den öppna kontakten mellan Årike Fyris och Lövstaslätten.
  • En tänkt motortrafikled på en bro över Fyrisån skulle förbinda Ultuna med Sävja vilket naturligtvis skulle innebära ett rejält ingrepp i området.

Observera att dessa planer ligger i förslaget till Översiktsplanen och att alla (även du som läser detta) kan lämna in synpunkter på kommunens hemsida över dessa förslag innan den 12 maj.

Natur och Fritidskontoret på kommunen har ett uttalat uppdrag att revidera 2007 års förslag på naturreservat. Här finns alltså en chans att påverka för att skydda Åriket och få till stånd ett naturreservat i Uppsalas absoluta närhet ungefär som Oset i Örebro eller Vattenriket i Kristianstad. Mer information om vårt svar på Översiktsplanen och kartor kommer du att finna under länken 'Fågelskydd' framöver. Kom gärna med synpunkter till mikael.malmaeus(at)gmail.com.

Webmaster ( 02.maj.10 )


VATTENFALLS ÖRNSTUDIE FÅR UNDERKÄNT

Enligt en artikel i UNT den 16 januari så får Vattenfalls örnstudie från Forsmarks området underkänt av Länsstyrelsen. Bakgrunden är att Vattenfall vill bygga 15 stycken vindkraftverk runt Biotestsjön. Eftersom många örnar vistas där vintertid så är det en stor risk för att de kan kollidera med vindkraftverken. Länsstyrelsen anser inte att Vattenfalls havsörnsutredning har tillräckligt vetenskapligt stöd och befarar att antaganden om hur många örnar som förolyckas är felaktiga.

Enligt Vattenfall saknas kunskap om hur vanligt det är att havsörnar väjer för vindkraftverk. Därför har man valt att använda en 'erfarenhetsbaserad väjningsgrad om 98 % som gäller för kungsörn' när man har utgått från att en till två havsörnar per år skulle dödas av vindkraftverken. Länsstyrelsen anser att denna väjningsfaktor är baserad på mycket lösa antaganden.

Vi kan se att detta inte är en bra plats ur vissa aspekter även om det rent tekniskt är ett bra läge, säger Vattenfall. De har ändå tydligen inte för avsikt att överge projektet utan vill komplettera ansökan. En tanke de har är att knyta ett forskningsprojekt till en eventuell framtida vindkraftspark för att studera effekterna på örnarna.

Så långt UNT:s artikel.

Eftersom det vintertid finns väldigt mycket havsfågel i Biotestsjöns område lockar det självklart dit havsörnar. Är det dessutom en kraftig isvinter så koncentreras fåglarna ännu mer till området och det kan bli ett av de havsörnstätaste områdena i Östersjön vintertid. Då verkar det rimma dåligt med att sätta upp vindkraftverk just där. Vi har självklart svarat på den remiss som kom ut under hösten om detta och det svar vi angav ligger i linje med vad Länsstyrelsen tycker. Samma åsikt hade Naturskyddsföreningen. Frågor man kan ställa sig är: Om nu man under en eventuell studie skulle upptäcka att flera havsörnar eller andra fåglar dödas av vindkraftverken kommer då Vattenfall att flytta kraftverken? Vid vilket antal döda fåglar gör man i så fall det?

Läs mer om projektet på Vattenfalls hemsida

Webmaster ( 18.jan.10 )


Vindkraft vid Biotestsjön

UOF har genom sin fågelskyddsgrupp gett sin åsikt om installation av vindkraftverk runt Biotestsjön i Forsmark. Läs här (PDF).

Webmaster ( 11.maj.09 )


VINDKRAFT VID BIOTESTEN

Vattenfall vill bygga 15 stycken vindkraftverk vid Biotestsjön i Forsmark varav åtta stycken skall placeras runt själva Biotestsjön. Mer information finns här.

Om man vill lämna skriftliga synpunkter på projektet kan man göra detta fram till den 31 maj till:

Göran Kindlund, Vattenfall Power Consultant AB, Box 527, 162 16 Stockholm eller på e-post: goran.kindlund@vattenfall.com.

En sammanfattning av en havsörnsstudie som har gjorts i området för denna etablering finner du här (PDF). Den finns även i sin helhet på Vattenfalls hemsida.

Upplands Ornitologiska Förening kommer att lämna sina åsikter men vi tycker att även medlemmar skall ta chansen att uttrycka sin åsikt om detta projekt.

Fågelskyddsgruppen

Webmaster ( 11.maj.09 )


Angående Untraverken

UOF har ju som ni säkert vet lämnat ett remissvar angående utbyggnaden av Untraverken. Det har även fler instanser/föreningar gjort och de flesta ställer sig lite frågande till utbyggnaden. UNT har haft en artikel om detta och ni kan läsa den här.

Debatten lär fortsätta.

Webmaster ( 26.mar.09 )


Vitryggig hackspett

Här följer ett viktigt upprop från vår ordförande och fågelskyddsgruppen gällande vitryggig hackspett. Ta tillfället i akt att göra något som kanske har stor betydelse för att projekt vitrygg skall kunna lyckas. Mer info finns här.

Webmaster ( 31-Oct-07 )


Inventering av Årike Fyris

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


Inventering av Lunda flygfält

Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag av Alliansen för Lunda flygfält (ALF), genomfört fågelinventeringar på och i området kring Lunda flygfält i Östhammars kommun. Resultatet finns nu att läsa här (PDF).

Webmaster ( 13.jan.08 )


Ledskär - guidningar och restaureringsarbete på Fladen

UOF har fått ett erbjudande av Tierps kommun om att ställa upp med guider för fågelvandringar i Ledskärsområdet under några tillfällen under 2005 och 2006. Som tack för hjälpen bekostar Tierps kommun en del åtgärder på Fladen. Vill du delta i detta så kontakta Peter Schmidt (peter.schmidt@klinimm.uu.se)

Webmaster ( 13.jan.08 )


Inventering av strandskogar vid Tämnaren

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


Inventering av Svartåns torvtäktsområde

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


Bibliotek

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


Plan för UOFs naturvårdsengagemang 2005

Mer info finns här.

Webmaster ( 01.jan.05 )


Ny översiktsplan

Mer info finns här.

Webmaster ( 01.jan.05 )


Råkan

Förslag på gemensam policy gällande råkan Corvus frugilegus populationsstorlek i Uppsala län finns här.

Webmaster ( 15.apr.03 )


Mellanskarven

Ang. äggprickning för att decimera beståndet av mellanskarven Phalacrocorax carbo sinensis i Galtfjärden: mer info finns här.

Webmaster ( 03.apr.03 )


Göktytan

Hjälp göktytan! Mer info finns här.

Webmaster ( 30.mar.03 )