UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Visste du att ...

  • ...enligt vetenskapliga undersökningar är de vanligaste fiskarna i storskarvens diet tånglake, mört, abborre och storspigg. Dessutom visar samma undersökningar ingen effekt på abborrbeståndet från skarvar.
  • ...det varje år skjuts ungefär 20 000 tjädrar, 25 000 orrar och 10 000 järpar i Sverige.(Källa: Tidskriften Jaktmarker & Fiskevatten). Enligt Svenska Jägareförbundet är dessutom dessa siffror i underkant eftersom siffror från länsstyrelserna om jakten på statens mark ovan odlingsgränsen inte är medräknade.
  • ...det under jaktåret 2005/2006 sköts 41 700 kanadagäss, 12 200 grågäss och 6 400 sädgäss i Sverige. Under jaktåret 2004/2005 sköts 29 900 kanadagäss, 10 200 grågäss och 2 500 sädgäss. Dessutom sköts det < 500 stycken bläsgäss under 2006/2007. (Källa: Svenska Jägereförbundets viltövervakning).
  • ...det årligen skjuts ca 100 000 kråkor, 50 000 kajor, 50 000 skator och 15 000 råkor i Sverige. (Källa: Svenska Jägereförbundets viltövervakning).
  • ...den äldsta kända vilda fågel som ringmärkts i Europa är en mindre lira. Havsfågeln var minst 51 år när den kontrollerades på en ö utanför Wales.
  • ...den äldsta kända ringmärkta fågeln i Sverige är en 43-årig sillgrissla som observerats på Stora Karlsö. Det framgår av Naturhistoriska riksmuseets uppdaterade lista med åldersrekord för Europas fåglar. Den visar att minst åtta europeiska fågelarter har blivit över 40 år gamla.