Rrk (Regionala rapportkommittén)

Gråsiska "Brunsiska" (Carduelis flammea cabaret)

Förteckning över kända fynd (årssummeringar fr.o.m. 1994):

1979 1 ex. (honf.) ringmärkt Svenska Högarna 26/10 (VF 40: 500; Granberg 1983)
1987 1 ex. ringmmärkt Svenska Högarna 21/10 (FiU 15: 171)
1988 34 ex. ringmärkta/observerade Svenska Högarna 20/9-20/10 (FiU 16: 165)
1990 22 ex. ringmärkta Svenska Högarna, bl.a. flera juv. 27/9-17/10 (FiU 18: 245)
1991 1 ex. (sj.) Svenska Högarna 27/5 (FiU 19: 213)
1991 5 ex. rastade Svenska Högarna 28/9 (FiU 19: 213)
1991 2 ex. Ett ex. ringmärkt 4/10 och 1 ex. 16/10 Svenska Högarna (FiU 19: 213)
1991 2 ex. varav 1 ex. ringmärkt, Björn, Hållnäs 5/10 (FiU 19: 213)
1991 3 ex. Säbysjön, Jakobsberg 4/11 (FiSt 21: 108)
1992 3 ex. Två ex. 12/1 och 1 ex. 16/2 Vreta, Hjälsta (FiU 20: 158)
1992 4 ex. varav 2 juv. ringmärkta Svenska Högarna 4-6/10 (FiU 20: 158)
1992 1 ex. Svenska Högarna 25/10 (FiU 20: 158)
1992 1 ex. ringmärkt Björn 31/10 (FiU 20: 158)
1992 1 ex. Hästa gård, Järvafältet 8/12 (FiSt 22: 114)
1993 1 ex. Högdalatippen, Vallentuna 2-5/1 (FiSt 24, nr. 1)
1993 10 ex. (minst) Hjälstaviken 28/2 (FiU 21: 167)
1993 2 ex. (1 hane + 1 ex.) Balingstaby, Balingsta 2-7/3 (FiU 21: 167)
1993 1 ex. (juv.) ringmärkt Svenska Högarna 28-29/9 (FiU 21: 167)
1994 ca 1000 Ett drygt tusental "brunsiskor" rapporterades från landskapet under hösten, det verkliga antalet bör ha varit "minst det tiodubbla" (FiU 22: 144; FiSt 25: 80)
1995 ca 44 Åtta vinterfynd (11 ex.) och totalt under övriga året 33-36 ex. (FiU 23 (3): 52-53 samt FiSt 25: 248)
1996 ca 525 Fyra vinterfynd (5 ex.) gjordes. Mellan 23-26/9 noterades invasionsartat uppträdande på Björn då minst 475 ex. noterades. Merparten av dessa (370 ex.) mot SV, totalt ringmärktes 21 ex. under hösten på lokalen. På Svenska Högarna noterades 41 ex. varav 11 ringmärkta 1-25/10. Ytterligare några enstaka höstfynd rörande enstaka individer gjordes vid Ledskär, södra Vendelsjön och Ö:a Vidskär, Runmarö. (FiU 24 (2): 42 och FiSt 27 (1): 69)
1997 ca 200 Sex vinterfynd (7 ex.) och två vårfynd (2 ex.) gjordes. På Björn ringmärktes totalt 42 ex. 12/9-23/10 och på Svenska Högarna ringmärktes 44 ex. 1-16/10. På Björn noterades minst 40 ex. 25-27/9 samt 15 ex. 17/10. I övrigt ytterligare åtta fynd rörande minst 50 ex. (bl.a. 20-40 ex. i gråsiskeflock Biotestsjön,.Forsmark 27/9). (FiU 25 (2): 47 och FiSt 27 (4): 37)
1998 ca 250 Fem ex. ringmärktes Östervåla samhälle 21/2-14/4. Därtill observerades totalt sju ex. 10/1-4/4 på sex andra lokaler. Under hösten ringmärktes 29 ex. på Björn 25/9-9/10 där ytterligare minst 110 ex. observerades 19/9-8/10. På Svenska Högarna ringmärktes 23 ex. och ytterligare minst 6 ex. sågs. Tio ex. ringmärktes vid reningsverket, Uppsala 12-31/12. Därutöver observerades totalt 15 ex. på fyra lokaler 8/11-29/12. Från Upplandsdelen av Stockholms RO rapporteades fyra vinterfynd (11 ex.), nio höstfynd (32 ex.) och ett dec.-fynd (1 ex.). (FiU 26 (2): 51 och FiSt 28 (3): 60)
1999 ca 510 Enstaka vinterfynd. Under hösten ringmärktes 105 ex. på Björn 1/9-31/10. Rasen noterades allmänt på Björn under sept. och okt. med som mest 120 resp. 150 ex. 4-5/9. På Svenska Högarna var rasen också allmän och minst 144 ex. noterades 19/9-2/10. Därutöver ytterligare 63 ex. från 10 lokaler under hösten. Från Upplandsdelen av Stockholms RO rapporterades åtta vinterfynd (18 ex.), ett vårfynd (1 ex.) och ca 25 höstfynd (ca 160 ex.). (FiU 27 (2): 55 och FiSt 29 (3): 70)
2000 ca 1000 Fem vinterfynd (7 ex.) och inga vårfynd - avser hela landskapet. Under hösten noterades höga ansamlingar vid Björn, t.ex. 300 ex. 21-2/9 och ca 350 ex. 19/10. I Östervåla ringmärktes 133 ex. under okt.-nov. På Svenska Högarna ringmärktes 54 ex. + ca 50 ex. under sept.-okt. Största flocken i inlandet var 25 ex. vid Åby, Stavby 12/11. Från Upplandsdelen av Stockholms RO rapporterades bara 5 höstfynd (ca 30 ex.). (FiU 28 (2): 55 och FiSt 30 (3): 72)
2001 ca 500 Enstaka vinterfynd och enstaka vårfynd. Under hela hösten (fr.o.m.. sept.) noterades mest enstaka ex. med ett rejält undantag: 200 ex. Björn 17/9. I Upplandsdelen av Stockholms RO rapporteras att "brunsiskan fortätter att öka" - dock saknas geografiskt uppdelade siffervärden. För hela Stockholms RO (alltså inkl. Sörmlandsdelen) anges 18 fynd om 49 ex. jan.-maj och under hösten 30 fynd om 363 ex. (FiU 29 (2): 48 och FiSt 31 (3): 71)
2002 ca 300 I Upplands RO noterades 18 ex. från 10-talet lokaler under jan.-feb. Inga vårfynd. Höstens resultat liknar de föregående årens (med hyfsade/goda ringmärkningsresultat från Björn och Svenska Högarna i sept.-okt. och från Östervåla okt.-nov.) men med något lägre antal än de närmast föregående åren. Från Upplandsdelen av Stockholms RO rapporterades bra två fynd (1 ex. vardera) från jan-feb. Inga vårfynd. Däremot 25 ex. 30/9 och 30 ex. 20/10 från Horssten, Värmdö. I övrigt bara enstaka höstfynd okt-nov. (FiU 30 (2): 47 och FiSt 32 (3): 64)
2003 ca 500 I Upplands RO noterades 28 ex. från ett 15-tal lokaler under vintern (jan.-feb.). Under våren (mars-maj) registrerades 16 ex. från 11 lokaler. Under sommaren gjordes endast en observation om 25 ex. Björn 30/8. Höstetid (sep.-nov.) sågs sammanlagt 433 ex. (som vanligt flest från Svenska Högarna och Björn). I dec. föreligger rapporter från 3 lokaler om sammalagt 4 ex. Från Upplandsdelen av Stockholms RO saknas sammanställning som medger beräkning av antal i resp. landskapsdel. I hela Stockholms RO (alltså inkl. Sörmlandsdelen) sågs 47 fåglar t.o.m. april. Under hösten sågs mer än 700 ex. (FiU 31 (2): 57) och FiSt 33 (3): 64)
2004 ca 400 I Upplands RO noterades 28 ex. från tio lokaler under vintern (jan.-feb.). Under våren gjordes endast ett fynd. Höstetid (sep.-nov.) sågs totalt 135 ex. Av dessa ringmärktes 36 ex. på Långsandsörarna, 20 ex. på Björn och 48 ex. på Svenska Högarna. I dec. föreligger fynd av sammanlagt 10 ex. från sju lokaler. Årets summa lyder på 173 individer. Från Upplandsdelen av Stockholms RO gjordes vårfynd (jan.-mar.) om 17 ex. Under häckningstid noterades arten två gånger på Horssten. Under hösten noterades ca 211 ex. S:a 230 individer. (FiU 32 (3): 45 och FiSt 34 (4): 77)


n=5336

Kommentarer:
På Biskopsö, Värmdö, strax söder om Upplandsgränsen, konstaterades en häckning 5/6 1994 (FiSt 25: 80).
2003 saknas uppgifter som medger landskapsantalsberäkning från Upplandsdelen av Stockholms RO. Angiven siffra (ca 500) avser endast Upplands RO.


                                                                                                                    Åter...