UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Plan för UOFs naturvårdsengagemang 2005

Styrelsearbetet

Styrelsen ska under året ges en god inblick i olika aspekter på naturvård och fågelskydd. Gästföreläsare, experter på olika områden relevanta för ämnet, ska därför bjudas in vid minst fyra styrelsemöten. Under året ska också företrädare för de naturvårdsprojekt som administreras via föreningen bjudas in till styrelsen för att presentera sitt arbete. Referat publiceras i FiU.

Uppsala kommuns miljövårdsråd

Miljövårdsrådet är en viktig instans för samverkan mellan föreningsliv och politiker i kommunen. UOF måste ta tillvara den möjligheten och det är bra om alla styrelseledamöter har personlig kännedom om det arbete som bedrivs där och vilka representanter som ingår. Därför ska samtliga styrelseledamöter ha bevistat minst ett av miljövårdsrådets möten under 2005-2006.

Remisshantering

Föreningens remisshantering ska under året formaliseras och en grupp utses för att ta hand om inkomna remisser.

Ekonomiskt stöd till fågelskydd

Styrelsen ska under året diskutera hur mer medel till fågelskydd kan anskaffas. Styrelsen ska också synliggöra de medel som finns till förfogande i dag och berätta om hur man ansöker om bidrag ur fågelskyddsfonden.

Utveckling av fågelrapporten

Styrelsen ska under året initiera diskussioner med Regionala rapportkommittén (RRK) om utveckling av den årliga fågelrapporten. Nya sätt att publicera och använda denna bör belysas. Som exempel kan nämnas att några andra regionalföreningar säljer uppgifter, och/eller analyser av innehållet, till länsstyrelser, skogsbolag och liknande.

Årike Fyris i Fokus

De fina områdena runt Övre Föret och Kungsängen besöks kontinuerligt av skådare och andra naturintresserade Uppsalabor. Ur den aspekten är det ett av de viktigaste stadsnära naturområdena. UOF ska självklart hjälpa till att bevara fågellivet och utveckla området både i restaureringsarbete och för att göra det tillgängligt för alla. Verksamheter i området är också en viktig förutsättning för medlemsvärvning så även i detta avseende är ett fågelrikt, tillgängligt och naturskönt område viktigt för föreningen.

Ett steg i detta arbete är att skapa en grupp som kan arbeta med frågan under året. Arbetet leds av ordföranden som regelbundet rapporterar och förankrar åtgärder i styrelsen. Gruppen ska under året arbeta aktivt med inventeringar och aktiviteter i området samt verka för en skyndsam reservatsbildning.

Bibliotek

Kunskap är en grundläggande förutsättning för en livskraftig fågelskyddsverksamhet men den kan vara svår att skaffa sig. Därför ska UOF under 2005 starta en biblioteksverksamhet dit litteratur relevant för ämnet kan inköpas eller doneras. Denna litteratur ska göras tillgänglig för varje medlem. En förutsättning för detta är att det är lagligt och ekonomiskt möjligt. Litteraturlistan ska, om så är fallet, finnas tillgänglig på föreningens webbplats och kompletteras med länkar till material som är åtkomligt över internet. Inventeringsarbete under "Årike Fyris i Fokus" kan generera intäkter till föreningen. En del av dessa intäkter ska i så fall användas för att finansiera inköp till biblioteket.

Fåglar i Uppland

Under 2005-2006 ska antalet artiklar som lockar till naturvårdsintresse och fågelskyddsarbete ökas i FiU. Artiklarna ska vara av lättsam karaktär och ge en inblick i vad denna typ av arbete kan innebära och locka till deltagande.

Webben

Fågelskyddssektionen på webben ska under 2005 uppdateras med aktuellt material och innehållet sorteras upp på ett överskådligt sätt.

Plan för 2006

Vid föreningens årsmöte 2006 ska styrelsen presentera en plan för sitt naturvårdsengagemang år 2006.