UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Inventering av Svartåns torvtäktsområde

Inventering av Svartåns torvtäktsområde med omkringliggande områden mellan Tämnaren och Söderfors

Bolaget Råsjö torv har för avsikt att bryta torv på ett området som är 600 ha (1,5 x 4 km) i norra Uppland söder om Djupa i Nordväst-uppland. Detta område är ett av lövrikaste områden utanför Båtfors-området i hela Mellansverige och en viktig framtidslokal för Vitryggig hackspett. Upplands Ornitologiska Förening tillsammans med Projekt Vitrygg och SNF försöker påverka Uppsala länsstyrelse att säga nej till torv brytning i detta område.

Syfte

Syftet med projektet är att ge svar på följande frågor:
  1. Vilka områden inom inventeringsområdet har ett skyddsvärde vad gäller skog eller fåglar?
  2. Vilka skyddsvärda fåglar finns inom inventeringsområdet?
  3. Vilka skyddsvärda områden har idag inget skydd och vilka åtgärder skulle höja värdet på redan skyddade områden?

Projektbeskrivning

Torvtäktsområdet samt omkringliggande skog från f D Tösjön i söder till Djupa-Rönningarna i norr.

Inventeringsmetoder

Strandområdet är ca 13-14 km och området kommer att delas in i ca 13 delområden. Varje delområde kommer att inventeras ca 4 ggr, d v s 1 ggr/månad under perioden mars - juni. Inventering avser att ta reda på de populationer av fåglar som häckar i strandskogarna runt Tämnaren samt att områden av nyckelbiotops karaktär/värdekärnor kommer att markeras på inventeringskartorna. Dessa markeringar kommer sedan att jämföras med de nyckelbiotoper som Länsstyrelsen i Uppsala län har i detta område. Funna skyddsvärda biotoper kommer att inkluderas i Rapporten. Till årets inventering kommer skyddsvärda områden att punktläggas m h a GPS-utrustning.

De arter som främst kommer att inventeras är:

Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Tjäder
Orre
Järpe
Gråspett
Spillkråka
Gröngöling
Grönsångare
Lundsångare (om det finns några)
Mindre flugsnappare
Gransångare
Rosenfink
Göktyta
Trädlärka
Törnskata
Skogsduva
Stjärtmes
Kornknarr
Vaktel
Rovfåglar (alla arter)
Stenknäck
Ortolansparv
Nötkråka

Samt alla ovanligare häckfåglar än de ovan nämnda.

Arter som inte kommer att täckas av inventeringen är ugglor, nattskärror och morkullor. Ugglor som hävdat revir i området de senaste 5 åren kommer att inkluderas i rapporten för inventeringen.

Sammanställning

Sammanställning och bearbetning av inventeringsmaterialet genomförs av Ulrik Lötberg och Kristoffer Stighäll. Sammanställningen kommer att tillsändas berörd länsstyrelse, Uppsala, SNF, Projekt vitrygg samt Upplandsstiftelsen. Vidare kommer en artikel med resultatet från projektet att publiceras i Upplands Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Uppland.

Ulrik Lötberg