UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Mellanskarven

Yttrande från Upplands Ornitologiska förening angående ansökan från Hargs bruk AB och Hargshamns fiskevårdsförening, att med äggprickning decimera beståndet av mellanskarven Phalacrocorax carbo sinensis i Galtfjärden

Med tanke på att skarvbeståndet inte visar någon vikande trend utan istället ökar kraftigt, så har UOF i princip inte några invändningar mot att man förhindrar ökad tillväxt av populationen i Galtfjärden. Däremot så kan metoderna för det diskuteras.

I Danmark och i Vänern så har man på försök behandlat skarvägg med paraffinolja istället för att pricka äggen. Metoden är betydligt mindre tidskrävande utan att det önskade resultatet försämras ( Thomas Landgren, på uppdrag av länstyrelsen i Västra Götaland -2000). Förslagsvis så bör man undanta en del av äggen så att några ungar kommer på vingarna. Detta för att förhindra att skarvarna helt överger kolonin och bosätter sig på närliggande öar, samma år eller året därpå. Att helt försöka bli av med skarvkolonin skulle bara innebära att nya skarvar etablerar sig längre fram och problemet börjar om igen. Man bör dessutom tänka på att Galtfjärden säkert besöks av fiskande fåglar från andra kolonier, så summan 2-3000 fåglar behöver inte innebära att det enbart är "lokala" fåglar som ses under sommaren.

Vid inventeringar 2002 så räknades 450 bon in på Själgrynnorna. Jakt som metod har vid försök inte visat sig ha någon större effekt om det inte samordnas över hela landet och kanske till och med över nationsgränser. Orsaken är, att eftersom artens populationsutveckling är så expansiv så skulle attraktiva områden snabbt nykoloniseras av andra skarvar (naturvårdsverkets förvaltningsplan för mellanskarv och storskarv, rapport 5261).

Slutsats: UOF accepterar att ägg behandlas för att inte kläckas om man samtidigt dokumenterar projektet noga och att det utförs av kunniga personer. Jakt på skarv under häckningstid säger vi nej till av etiska skäl.

Ulf Karlsson Uppsala 3/4-2003